adelfotita  Αδελφότητα Ζωτικιωτών Αθήνας”

Σύλλογος Ζωτικιωτών "Η ΒΡΥΤΖΑΧΑ"   

Σύνδεση / εγγραφή

Αρχείο φωτογραφιών

Η Αδελφότητα Ζωτικιωτών στο Facebook

zotiko 2

Ο Σύλλογος Ζωτικιωτών στο Facebook

vrytzacha

Διαδικτυυακές Δημ. Υπηρεσίες

Screenshot 2023 04 27 at 1.38.35 PM

Ελληνικό Κτηματολόγιο

Screenshot 2023 04 27 at 1.48.41 PM

Α.Α.Δ.Ε.

Screenshot 2023 04 27 at 10.27.29 PM

Screenshot 2023 04 28 at 12.10.11 AM

Συμβόλαιο αγοροπωλησίας Ζωτικού

Το συμβόλαιο αγοροπωλησίας Ζωτικού στο πρωτότυπο

(Σφραγίδα Οικον. Εφορίας Παραμυθιάς)                                    (2 χαρτόσημα)

Ο Οικονομικός έφορος Παραμυθίας

Πιστοποιεί ότι

Ως προκύπτει εκ του εις τα Γραφεία της Οικονομικής Εφορίας Παραμυθίας ευρισκομένων φάκελλων καταλήψεως και διοικήσεως των εγκαταλελειμμένων τμημάτων των αποδημησάντων εις Τουρκίαν Οθωμανών

τα ένδεκα τεσσαρακοστά όγδοα (11/48) του αγροκτήματος Λυβίκιστα του αποβιώσαντος Χαλήτ Μεχμέτ Πάσιου άτινα κληρονομικώ δικαιώματι περιήλθον τη μητρί αυτού Χαϊριγέ Μεχμέτ Πάσιου και είτα λόγω του θανάτου και αυτής περιήλθον επίσης κληρονομικώ δικαιώματι εις τον αδελφόν της Σουλεϊμάν Ταχήρ Χούνταν κάτοικον Παραμυθίας δεν κατελήφθησαν υπό του Δημοσίου ως εγκαταλελειμμέναι συνωδεί ταις διατάξεσι του Νόμου 262 και 1073.-

Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται συνεπεία της υπ’ αριθ. 72248 ε.έ. αποφάσεως του Υπουργείου Γεωργίας και κατόπιν της προς ημάς εκδηλώσεως της προσωρινής Επιτροπής εξαγοράς του αγροκτήματος Λυβίκιστα δι ώς εκοινοποιήθη ημίν αντίγραφον ταύτης.

Εν Παραμυθιά τη 26η Ιανουαρίου 1922

Ο Διευθύνων Οικονομ. Εφορίαν

(Υπογραφή)

 

Ονομαστικός κατάλογος

καλλιεργητών τσιφλικίου Λιβίκιστας

   Βεβαιώ ότι οι κάτωθι εμφανιζόμενοι ιδιώται καλλιεργηταί και κάτοικοι του χωρίου Λιβικίστης Επαρχίας Παραμυθίας τυγχάνουσι καλλιεργητές εξ ολοκλήρου του ανήκοντος εις τον Σουλεϊμάν Ταχήρ Χούντα μεριδίου αποτελούντος τα 11/48 του όλου κτήματος ή τα 11/24 του ημίσεως κτήματος Λιβίκιστα, ήτοι

1.     Γεώργιος Α. Τζίμας

2.     Παναγιώτης Καρράς

3.     Ευάγγελος Καρράς

4.     Γεώργιος Τσαντήλας

5.     Αδαμάντιος Δημ. Ζώρβας

6.     Μάρκος Θεμελής

7.     Χρήστος Θεμελής

8.     Φώτιος Μότσης

9.     Μαύρος Νάστος

10.  Χρίστος Τασιος

11.  Χρήστος Παππάς

12.  Γρηγόρης Παππάς

13.  Κωνσταντίνος Διαμάντης

14.  Ιωάννης Καρράς

15.  Κώστα Μπόρος

16.  Γεώργιος Πάσχος

17.  Αναστάσιος Τζίμας

18.  Αναστάσιος Καρράς

19.  Κωνσταντίος Καραμέτσης

20.  Γρηγόριος Καρράς

21.  Ιωάννης Παπαθανασίου

22.  Λάμπρος Παππάς

23.  Ιωάννης Παπαζήκος

24.  Γεώργιος Καρράς

25.  Ιωάννης Θανάσης

26.  Θεόδ. Διαμάντης

27.  Δημ. Θεμελής

28.  Αθαν. Μίχας

29.  Χρήστος Λάμπρος

30.  Ζήκος Φώτιος (ιερεύς)

31.  Δημ. Μπούκας

32.  Γεώργιος Λάμπρος

33.  Νούσια Αγγέλης

34.  Π.... Φώτου Κίτσου

35.  Ελένη Κ. Καστιάφα

36.  Ιωάννης Τσαντής

37.  Στέφανος Μότσης

38.  Σταύρος   Γ. Θεμελής

39.  Ιωάννης Αθανασόπουλος

40.  Ιωάννης Φώτος

41.  Νικόλ. Διαμάντης

42.  Λάμπρω Β. Αγγέλη

43.  Ιωάννης Θεμελής

44.  Κώστα Τασούλας

45.  Δημ. Παπαφώτης

 

Ητοι σύνολον τεσσαράκοντα πέντε.

Εφ ό συνετάγη το παρόν ίνα χρησιμεύσει δια την σύνταξιν των σχετικών συμβολαίων και βεβαιωθήσης της μπαστίνης την επ ονόματι ενός εκάστου.

Εν Ιωαννίνοις τη 18η Ιανουαρίου 1922

Ο προϊστάμενος του Γενικού Γραφείου Εποικισμού

Υπογραφή

Αριθμ. 17.651

Πωλητήριον ακινήτου δραχμών 7.000.-

Εν Ιωαννίνοις σήμερον την εικοστήν τετάρτην (24) Οκτωβρίου ημέραν Δευτέραn του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού δευτέρου (1922) έτους εν τω συμβολαιογραφείω μου, κειμένω εν τη κατά τας οδούς Ιωακείμ του Γ.και Χάρυ ιδιοκτήτω μαγαζείω των Ελλεών Ιωαννίνων και των Κληρομνόμων Αναγνώστου Παπαδημητρίιου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Δημητρίου Χ. Λιάσκου, κατοίκου και εδρεύοντος ενταυθα, παρουσία και των προσυπογεγραμμένων μαρτύρων γνωστών μοι ενηλίκων πολιτών Ελλήνων και μη νόμω εξαιρετέων, Μαζχάρ Ντίνου κτηματίου κατοίκου Παραμυθίας και Γεωργίου Δ. Πάσχου τσαρουχοποιού και κατοίκου Παραμυθίας, ενεφανίσθησαν εφ’ ενός ο άγνωστός μοι και μη Νόμω εξαιρετέος περί της ταυτότητος του οποίου εβεβαιώθην παρά των ως άνω μαρτύρων, Σουλεϊμάν Ταχήρ Χούντας, ποιμήν, κτηματίας και κάτοικος Παραμυθίας και αφ’ ετέρου οι 1) Ιερεύς Παππά Ζήκος Φώτου εφημέριος 2) Ιωάννης Θεμελής γεωργός και 3) Αναστάσιος Δημούλας γεωργός, άπαντες κάτοικοι του χωρίου Λυκοβίτσης (επαρχίας Παραμυθίας), ενεργούντες επί του προκειμένου ως αποτελούντες την πρσωρινή Επιτροπήν εξαγοράς του αγροκτήματος Λυκοβίτσας (Παραμυθίας) ο μεν ιερεύς Παπά Ζήκος Φώτου ως γραμματεύς, ο Ιωάμμης Θεμελής ως Πρόεδρος και ο Αναστάσιος Δημούλας ως Ταμίας και εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος δια του οποίου εδήλωσαν και συνωμολόγησαν τα ακόλουθα ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων έχων εις την αποκλειστικήν κυριότητα και κατοχήν τα εφεξής περιγραφόμενα ακίνητα κτήματά του κατά παντός προσαυξήματος και παρακολουθήματός των τα ακίνητα ταύτα κτήματά του πωλεί σήμερον και μεταβιβάζει κατά πλήρην κατοχήν και κυριότητα μεθ΄όλων εν γένει των συμπαρομαρτούντων δικαιωμάτων προσωπικάν και πραγματικών και των συναφών αγωγών ως και των της εξώσεως κατά παντός δυστροπούντος εις την πληρωμήν των μισθωμάτων εις τους δευτέρους των συμβαλλομένων ενεργούντας υπο την εκτεθείσαν ιδιότητά των αντί συμφωνηθέντος ισαξίου και ολικού τιμήματος εκ δραχμών επτά χιλιάδων (αριθμ. 7.000) εκ των οποίων δραχμάς τρεις χιλιάδας (3.000) έχε λάβει ο πρώτος των συμβαλλομένων πωλητής κατά την σύνταξιν του υπ’ αριθμ. 3000 του 1919 προσυμφώνου ως κατωτέρω αναφερομένων, του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίου Παραμυθίας Σταύρου Μανώλου και το υπόλοιπον των δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4.000) έλαβεν ο πωλητής σήμερον ενώπιόν μου και των μαρτύρων. Και ούτως ο μεν πωλητής αποξενούται και απεκδύεται από σήμερον παντός εν γένει δικαιώματος κυριότητας και κατοχής επί του εν λόγω κτήματος ο δε αγοραστής αποκαθίσταται από σήμερον τέλειος κύριος και κάτοχος δυνάμενος να διακατέχη και διαθέτη τούτο κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Εδήλωσε προσέτι ο αυτός πωλητής ότι εγγυάται τα ακίνητα κτήματα ελεύθερα παντός βάρους, δουλείας, υποθήκης πληρωμής φόρων δημοσίων τε και δημοτικών, μεσοτοιχίας οδών και παροδίων γειτόνων, υπονόμου, προικώου δικαίου και εκνικήσεως τρίτου και ότι παραιτείται του δικαιώματος της διαρρήξεως της προκειμένης συμβάσεως λόγω βλάβης υπερόγκου και της σχετικής αγωγής. Οι δε δεύτεροι των συμβαλλομένων ενεργούντες υπό την εκτεθείσαν ιδιότητά των εδήλωσαν ότι αποδέχονται την εις αυτούς γενομένην πώλησιν του περί ου ο λόγος κτήματος παραλαβόντες αυτό εις την κυριότητα και κατοχήν και κατέβαλον τω πωλητή το συμφωνηθέν τίμημα εκ δραχμών επτά χιλιάδων (7.000) ως ανωτέρω αναφέρεται και αποδέχεται και πάντα τα εκτεθέντα.

Τα πωλούμενα ταύτα ακίνητα είναι τα τα ένδεκα εικοστά τέταρτα (ο 11/24) εξ αδιαιρέτου εκ του ημίσεως εξ αδιαιρέτου (ήτοι τα 11/48 εξ αδιαιρέτου εκ του όλου) του Τσιφλικίου Λυβίκιστα της Επαρχίας Παραμυθίας) ήτοι του εν τω Τσιφλικίω τούτω Τσιφλικομεριδίου υπό του όνμα «Μουχαμέτ Ισούφ Πασιά συνισταμένου εκ τριάκοντα δύο (32) αρτίων μπασταινών, μιας επιστασίας ενός θερινού λειβαδίου και του Μιρά, και των οποίων 11/24 εξ αδιαιρέτου εκ του ως άνω Τσιφλικίου έχει προσυμφωνηθεί η πώληση δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3000 της 1ης Νοεμβρίου 1919 προσυμφώνου του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Παραμυθίας Σταύρου Γ. Μανηλού. Γίνεται μνεία ότι οι τρεις δεύτεροι των σμβαλλομένων ενεργούσι υπό την άνω ιδιότητά των πιστοποιουμένην δια του ώδε συνημμένου πιστοποιητικού του Γραφείου του Επικοισμού Ιωαννίνων υπ’ αριθμόν 844 της 3ης Ιανουαρίου 1922, και ότι ούτοι ενεργούντες δια λογαριασμόν των μπασταινούχων καλλιεργητών κατοίκων του χωρίου των Λυβίκιστα, των καλλιεργούντων τα ως άνω πωλούμενα μερίδια του Τσιφλικίου Λυβίκιστα και οίτινες περιλμβάνονται εις τον ώδε συνημμένον κατάλογον υπ’ αριθμ. Πρωτ. 40 και υπό χρονολογίαν 18 Ιανουαρίου 1922 του Γραφείου Εποικισμού Ιωαννίνων, υποχρεούνται να μεταβιβάσωσιν εις ένα έκαστον εκ των μπασταινούχων καλλιεργητών τούτων την κυριότητα της παρ’ αυτώ κατεχομένης, νεμομένης και καλλιεργουμένης μπασταίνης. Προσέτι γίνεται μνεία ότι δια την προκειμένην πώλησιν εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 72248 του έτους 1921 απόφασις του Υπουργείου της Γεωργίας, ης προσαρτάται ώδε αντίγραφον επίσημον. Τέλος γίνεται μνεία ότι τα πωλούμενα ταύτα μερίδια εκ του ως άνω Τσιφλικίου Λυβίκιστα περιήλθον εις την κυριότητα και κατοχήν του πωλητού εκ κληρονομίας της κατά Μάρτιον του 1919 αποβιωσάσης αδελφής Χαϊριγιέ χήρας Μουχαμέτ Ισούφ Πάσιου δια την κληρονομίαν της οποίας κατεβλήθη ο φόρος, βεβαιωθέντος ενωρίτερον και προσθέτου φόρου, ως προκύπτει εκ του ώδε πιστοποιητικού της Οικον. Εφορίας Ιωαννίνων σημερινού και ότι η ως άνω απόφασις του Υπουργείου της Γεωργίας εδημοσιεύθη εις το υπό χρονολογία 6 Οκτωβρίοτ 1921 φύλον της ενταύθα Εφημερίδος η Ηπειρος.

Τέλος γίνεται μνεία ότι τα όρια του ως άνω τσιφλικίου Λυβίκιστας γύρωθεν είναι τα εξής. Με ράχην Νικολάκη, με ρεύμα Πλάνο, με θέσιν Πλάκες, με λάκκον Μεταξά, με Εκκλησίαν Αγία Τριάς,με Πλακαριά Μηλιώνη, με θέσιν δενδρίλια, με επάνω Ράχην, με χωράφια σύρμα, με ρεύματα Συστερούλα, με ράχην Καναβάστα, με δρόμον, με βουνόν αλαταριά του Σιώζου, με ξηροπλατάνια, με βουνά Βριζάχα, με ρεύμα, με εκκλησίαν Προφήτου Ηλία, με ρεύμα Μπουντιγιάννη, με χωράφι φινέτρα με νεράκι και με στάλο Δημάκη. Υπεμνήσθη τοις συμβαλλομένης η μεταγραφή. Ταύτα πάντα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων εγένετο το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπεγράφη υπ’ αυτών και εμού, πλην του πωλητού, καλώς εννοούντως και ομιλούντος την Ελληνική γλώσσαν μη υπογράφοντος δι’ άγνοιαν γραμμάτων.

Οι δεύτεροι των συμβαλλομένων                       Οι μάρτυρες

Ιερεύς Ζήκος Φώτιος                                         Μαζχάρ Ντίνος

Ιωάννης Θεμελής                                              Γεώργιος Πάσχος

Αναστάσιος Δημούλας

 

1. Δείτε το πρωτότυπο συμβόλαιο σε μορφή pdf

2. Δείτε το πρωτότυπο συμβολαιο σε μορφή pdf

3. Δείτε το (αναγνώσιμο) συμβολαιο αγοροπωλησίας σε μορφή pdf

Πρόσφατες αναρτήσεις

  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση

Τοπολαλιά

 

Οι γειτονιές μας

ΒΡΥΤΖΑΧΑ web tv

Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

dd

Μετεωρολογικός σταθμός Ζωτικού

Screenshot 2023 04 27 at 5.14.24 PM

Screenshot 2023 04 27 at 10.43.18 PM

Ellinomatheia1

Screenshot 2023 04 27 at 11.18.15 PM

Λογοτεχνία

Η φλογερή καρδιά του Ντάνκο

Ὁ βράχος καὶ τὸ κύμα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ: Ο ποιητής της πιο όμορφης ουτοπίας

Χὰνς Κρίστιαν Ἄντερσεν - Τὸ κοριτσάκι μὲ τὰ σπίρτα

Κώστας Βάρναλης

Η ιστορία του Ζωτικού

Η εξέλιξη του πληθυσμού του Ζωτικού από την απελευθέρωσή του από τους Τούρκους έως σήμερα

Μύθος και Λόγος - Μέρος 2.

ΖΩΤΙΚΟ (ΛΙΒΙΚΙΣΤΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έρευνες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΖΩΤΙΚΟ

Το Μαντήλι στην λογοτεχνία - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Στα χρόνια που πέρασαν

Το Μαντήλι στην λογοτεχνία - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στα χρόνια που πέρασαν - Μέρος 4

Το Ζωτικο στις τέχνες - Φρειδερίκη Παπαζήκου

Το Ζωτικο στις τέχνες - Φώτης Μότσης

Αφηγήσεις

Αφιερώματα

Περιηγήσεις

periigiseis

Γιορτές

giortes

Δημιουργίες

dimiourgies

Παρουσιάσεις

parousiaseis