Κρατικές Υπηρεσίες

Κρατικές Υπηρεσίες

o Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε)

 

o Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

 

o Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ)

 

o Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε)

 

o Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

 

o Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

 

o Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

 

o Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

 

o Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Λ.Ε)

 

o Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

 

o Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε)

 

o Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

 

o Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ)

 

o Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ελληνική Ομογένεια